Reportage

A slow decomposing wild donkey on the Arizaro salt lake.

Browse photos